Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

AAC Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

Prowadzący: dr Magdalena Grycman

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
Dyplomowany neurologopeda
Specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
zobacz wiecej

Dr Magdalena Grycman jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication).

W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących.

We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”.

Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.

Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Cena: 1550 zł

Termin: 9 - 11 września 2022 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  
oceny efektywności porozumiewania się, wyznaczania celów terapeutycznych, opracowywania sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC,

metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się,

procesu tworzenia wieloskładnikowych systemów komunikacyjnych dla różnych grup docelowych użytkowników AAC.


Nauczysz się,
wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do głębokiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
użytecznych metod oraz technik doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC (m.in. system symboli jednoznacznych, gesty naturalne, znaki manualne MAKATON, PCS, MÓWIK),
umozliwienia osobom z trudnościami komunikacyjnymi wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami,
 
sposobów opracowywania Protokołu do Karty Oceny.

W cenie szkolenia otrzymasz:

  • 35 godzin dydaktycznych szkolenia,
  • informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie,
  • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
  • prezentację przykładowych diagnoz i programów terapeutycznych opracowanych w różnych ośrodkach wykorzystujących model oparty na metodzie aktywizacji i superwizji.
  • pracę w zespołach nad różnymi przypadkami wymagającymi AAC,
  • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
  • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia,
  • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy specjalni i psycholodzy pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzice, fizjoterapeuci, lekarze

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
09 września  piątek 10:00 18:00
10 września  sobota 10:00 18:00
11 września  niedziela 09:00 16:00

Program szkolenia:

Jak wprowadzać AAC ? - omówienie modelu diagnostycznego
Funkcje zachowań komunikacyjnych
Schemat oddziaływań z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC
Diagnoza i planowanie terapii osób z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC
Omówienie istotnych elementów indywidualnego systemu komunikacji
Stymulacja wczesnych sposobów porozumiewania się – poziom 0 i 1
Identyfikacja stadium komunikacji dziecka niepełnosprawnego
Zachowania służące porozumiewaniu się. Funkcje zachowań komunikacyjnych
Procedura konstruowania „Profilu umiejętności porozumiewania się”
Stymulujące zabawki
Znaczenie pracy z rodziną dziecka z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
Omówienie programów wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi   zaburzeniami
porozumiewania się „Jedzenie”, „Emocje”.
Wykorzystanie komputera – poziom 1 i 2
Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia,
Wykorzystywanie programów komputerowych w początkowych etapach pracy.
Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów (0, 1, 2), opisywanie oddziaływań terapeutycznych oraz określanie zachowań docelowych użytkowników na omawianych poziomach.
 

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.